top of page

Europe

847

Europe
Albania

0

Albania

Czech Republic

7

Czech Republic

Gibraltar

0

Gibraltar

Latvia

0

Latvia

Norway

1

Norway

Austria

31

Austria

Denmark

3

Denmark

Greece

0

Greece

Liechtenstein

0

Liechtenstein

Poland

61

Poland

Belarus

2

Belarus

Estonia

0

Estonia

Green line

0

Green line

Lithuania

2

Lithuania

Portugal

9

Portugal

Belgium

35

Belgium

Finland

0

Finland

Hungary

10

Hungary

Luxembourg

1

Luxembourg

Romania

3

Romania

Bosnia and Herzegovina

0

Bosnia and Herzegovina

France

115

France

Ireland

8

Ireland

Malta

0

Malta

Russia

1

Russia

Bulgaria

0

Bulgaria

Georgia

0

Georgia

Italy

199

Italy

Moldova

0

Moldova

San Marino

0

San Marino

Croatia

7

Croatia

Germany

69

Germany

Kosovo

0

Kosovo

Monaco

0

Monaco

Serbia

0

Serbia

Map
bottom of page